Jaarverslagen

Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren

Jaarverslag over 2016

De bekendheid van de synagoge neemt gestaag toe. Dit blijkt uit de aanvraag voor rondleidingen maar ook verzoeken om het gebouw te mogen huren voor diverse doeleinden.

Het programma “Zondagmiddag in de synagoge”. Met dit programma proberen wij, tijdens de winterperiode, eenmaal per maand op een zondagmiddag een activiteit te organiseren, in de meeste gevallen een concert, soms een lezing. Concerten beginnen minder bezoekers te trekken omdat op verschillende locatie in de gemeente ook dergelijke activiteiten plaats vinden. Lezingen, vooral over aan het jodendom gerelateerde onderwerpen, trekken meer belangstelling. Misschien moeten wij ons in de toekomst daar meer op toeleggen.

Op het nieuwjaarsconcert op 10 januari, werd een klassiek repertoire gespeeld door Annette Scholten op cello en lame sonore (zingende zaag) begeleid door Nanke Flach, piano. Dankzij de bijzondere uitvoering van de concert was de belangstelling groot, de zaal was bijna helemaal vol, 46 bezoekers. Op 7 februari speelde het Misdom consort, een kwartet van verschillende blazers, voornamelijk klassieke werken in arrangementen van Jan Misdom zelf. Met dit ensemble hadden wij voor het eerst de regeling getroffen dat zij de synagoge huurde voor € 50,-, en de recette was dan voor hun. Op deze manier hadden zij het risico van een eventuele lage opkomst. Uiteindelijk viel dat wel mee, 45 bezoekers kwamen op dit concert af. Op 16 maart hadden wij de fantastische theatervoorstelling, Mamelosh (Jiddisch voor moedertaal) van Nikki Jacobs, met eigen begeleiding zowel akoestisch als elektronisch, zong zij Jiddische liederen en vertelde aandoenlijke verhalen. Gelukkig zijn veel mensen hier getuige van geweest, 50 bezoekers konden we registreren. Op 24 april hadden wij en voorstelling in het kader van de 4 mei herdenking. Elizabeth Oets trad op met “Wachten op transport”, een theatervoorstelling over haar  grootvader Philip Mechanicus, begeleid door Mi Ying Chen op de piano. Er waren 35 bezoekers. Zondagmiddag in de synagoge werd voortgezet op 13 november met een concert van het ensemble Florilegium Pelargonium. Met dit ensemble hebben we de regeling dat zij eenmaal per jaar de synagoge huren en in eigen beheer een concert geven. Opkomst ongeveer 40 mensen. Op 18 december heeft Hanneke Rouw twee suites van Bach gespeeld op haar cello, een zeer ingetogen concert bij kaarslicht. 25 mensen hebben hier naar geluisterd. Op 27 december was er een chazanoet concert. Drie chazanoet (voorzangers bij de joodse eredienst) hebben joodse liturgische en Chanoeka liederen gezongen. Dit werd georganiseerd samen met de joodse gemeente ter gelegenheid van het Chanoekafeest. Na afloop is de chanoekia (kandelaar) buiten aangestoken en zijn er gezamenlijk Chanoekaliederen gezongen.

Andere activiteiten. Op 22 mei hebben we meegedaan met de SODK fietsdag. SODK organiseerde een fietstocht langs al haar locaties. De synagoge was de hele dag open voor publiek. Carla da Silva was uitgenodigd om met Klezmer en Co Jiddische liederen te zingen en Klezmer muziek te spelen. Bovendien werden er joodse hapjes geserveerd. Meer dan 150 mensen hebben de synagoge bezocht.

In de zomermaanden (16 juli tot en met 20 augustus) was er in de sjoel een tentoonstelling van schilderijen van Greetje Feenstra. Zij is beeldend kunstenaar, heeft haar opleiding gehad aan de Academie Minerva in Groningen. Ze woont en werkt in Harich, Friesland. Zij vindt haar inspiratie vooral in de natuur en maakt prachtige impressionistische landschappen. Deze tentoonstelling trok veel belangstelling, meer dan 250 personen hebben de synagoge bezocht. Een schilderij is verkocht.

Op 10 september hebben wij meegedaan aan de Openmonumentendag met als thema iconen en symbolen. In de synagoge hebben wij twee tafels gedekt voor twee rituele Joodse maaltijden: een Sabbatstafel voor de maaltijd aan het begin van de Sabbat op Vrijdagavond en een Seidertafel voor de maaltijd op de avond voor Pesach, het Joodse Paasfeest. Op 11 september was de Europese dag van Joodse cultureel erfgoed, met als thema: taal. We hebben toen de gedekte tafels laten staan, bovendien kwam de band Klezmer en Co spelen met de zangeres Carla da Silva die Jiddische liederen zong. Verder waren er posters die uitleg gaven over de verschillende Joodse talen die er bestaan, bijvoorbeeld Jiddisch, Ladino, e.a. Meer dan 125 bezoekers hebben wij verwelkomd.

Op 17 september hebben we een uitstapje georganiseerd voor alle leden. Met de bus naar Appingedam, bezoek aan de synagoge, rondwandeling langs joodse monumenten, lunch in het zilvermuseum en rondleiding door dat museum. Ongeveer 15 leden hebben hier aan meegedaan.

De cursus over de taalgeschiedenis van het Midden Oosten door Rami van der Molen is in oktober weer gestart. Dit jaar deden 6 mensen aan deze cursus mee.

27 oktober is samen met de werkgroep kerk en Israël de synagogelezing georganiseerd. Dit keer als spreker Jacob de Leeuwe over de betekenis van de Talmoed voor de joodse traditie. Dit was een groot succes, 50 personen hebben deze lezing bezocht. Besloten is deze synagogelezing jaarlijks te herhalen.

Bezoekers. Verschillende groepen hebben de synagoge bezocht. Vrouwen van nu uit Slochteren en Delfzijl, vereniging van oud-leraren van het alfa-college, Bijbelkring uit Kropswolde, kindernevendienst van de PKN-kerk, verschillende schoolklassen in het kader van een educatieprogramma over religie, basisschool de lichtkring heeft in april weer een krans gelegd met een ontvangst in de synagoge.

Verhuur synagoge. De werkgroep kerk en Israël huurt de synagoge eenmaal per maand. De gemeente Tynaarlo heeft de synagoge vijfmaal gehuurd voor vergaderingen en workshops, waarvan tweemaal de hele dag met lunch. Ook is de synagoge verhuurt als stembureau in verband met het referendum over het Associatieverdrag tussen EU en Oekraïne. De werkgroep Vijfkamp Tynaarlo huurde de synagoge voor twee avonden. Eenmaal is de synagoge verhuurd voor een burgerlijk huwelijk. De synagoge is tweemaal acht avonden gehuurd voor een meditatiecursus. Maria Pruisken heeft de synagoge gehuurd voor een concert in eigen beheer. De opbrengst ging naar een goed doel.

PJGNN, Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland. De joodse gemeente heeft op 11 november haar gebruikelijke opendienst gehouden. Zoals gewoonlijk zeer veel belangstelling, meer dan vijftig personen woonden de dienst bij. Het bestuur van de joodse gemeente en het bestuur van de vereniging hebben eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering gehouden om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. De joodse gemeente houdt om de drie weken en op de joodse feestdagen haar eigen diensten in de synagoge. Dit resulteert in 26 diensten met een gemiddeld bezoek van 30 mensen.

Syneon, samenwerkingsverband van synagogen in Noord en Oost Nederland. Dit jaar is een bijeenkomst geweest in Groningen in de Folkingestraat synagoge. Een gemeenschappelijke website is gelanceerd, die verwijst naar alle aangesloten synagogen. De website heet: www.syneon.nl. Met de regio Noord hebben we samen de Europese dag voor Joodse cultuur georganiseerd op 11 september.

SODK, Stichting Oude Drentse Kerken. De directeur van de moeder stichting: “Stichting Het Drentse Landschap”, Erik van der Bilt heeft dit jaar afscheid genomen in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Wij zijn bij zijn afscheid aanwezig geweest en hebben hem een boom in Israël aangeboden als afscheidscadeau. Zijn opvolger heeft het erg druk met inwerken in zijn nieuwe baan en heeft nog geen tijd gevonden om met ons kennis te maken en de jaarlijks bijeenkomst te beleggen.

Huismeesters. Wij zijn erg blij met onze twee huismeesters, Jaap de Groot en Henk Dertien. Zij zijn van onschatbare waarde en vervullen met veel toewijding hun taak.

Beamer, projectiescherm en geluidsinstallatie, deze hebben wij kunnen aanschaffen dank zij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij hebben nu een vaste opstelling, die eenvoudig te bedienen is. Het maakt de zaal dus beter geschikt voor meerdere doeleinden.

Leden. Ons ledental daalt langzaam, hoofdzakelijk door natuurlijk verloop en weinig nieuwe aanwas. Ons beleid blijft er op gericht het ledenaantal uit te breiden.

Bestuurssamenstelling. Wij hebben in de loop van het jaar afscheid genomen van Alberta Assies als bestuurslid en penningmeester. Wij hebben veel moeite gehad een nieuw bestuurslid te vinden die ook de functie van penningmeester op zich wilde nemen. Uiteindelijk hebben we Frank Mulder bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering zal hij voorgesteld worden en hopelijk door de vergadering gekozen worden als nieuw bestuurslid die de functie van penningmeester kan vervullen. Het bestuur was afgelopen jaar als volgt samengesteld: Esther Julius voorzitter, Hans Sietsma secretaris, Frank Mulder kandidaat penningmeester, Hannie  Blaauw lid, Theo Bijlefeld lid, Jopie Yntema lid namens PJGNN, Margreet Versteeg lid zonder stemrecht namens SODK. Het bestuur is dit jaar acht maal bijeen geweest.