Jaarverslagen

Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren; Jaarverslag over 2017

Dit was het jaar dat het tien jaar gelden is dat de synagoge heropend is en weer als synagoge ingewijd, tevens bestond de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren dit jaar 15 jaar. Deze jubilea hebben we luisterrijk gevierd op 5 november met toespraken en met een concert van Jiddische en Ladino liederen gezongen door Nikki Jacobs in de Dorpskerk van Zuidlaren. Ongeveer honderd mensen hebben dit met ons gevierd.

De synagoge heeft inmiddels haar plek in het culturele leven van Zuidlaren gevonden, veel mensen bezoeken de activiteiten die georganiseerd worden en men heeft ontdekt dat het een uitstekende locatie is om te huren voor mediatie-activiteiten, repetitie voor koren of kleine muziekgezelschappen, vergaderingen, workshops, e.d..

Het programma “Zondagmiddag in de synagoge”. Met dit programma proberen wij, in de winterperiode, eenmaal per maand op zondagmiddag een activiteit te organiseren, dat kan zijn een concert of lezing, liefst iets in relatie met de joodse cultuur.

We zijn het jaar gestart met een concert door het strijkkwartet Badalian met klassieke muziek. Er was veel belangstelling voor dit nieuwjaarsconcert met 46 bezoekers. Op 12 februari hadden we een bijzondere combinatie van drie dames die op fluit, harp en saxofoon muziek van joodse componisten speelden; 33 mensen woonden dit bij. Op 19 maart hield Marinke Steenhuis een lezing over erfgoed behoud. Marinke voert samen met haar partner een bedrijf dat adviezen geeft over hergebruik en restauratie van erfgoed. Werd door 26 mensen bezocht. Op 30 april kwam Walter Roozendaal chassidische verhalen vertellen, hij omlijstte zijn vertellingen met zang en klezmer muziek. Was veel belangstelling voor, 43 mensen hebben dit meegemaakt. Na de zomer is dit programma voortgezet met een lezing door Ronit Palache waarin ze haar boek kwam bespreken: “Ontroerende onzin”. In dit boek worden een aantal interviews gebundeld van mensen over de betekenis van hun joods zijn. Tijdens deze middag werden ook een paar leden van de joodse gemeente geïnterviewd over dit onderwerp. Het was voor velen een ontroerende middag. Ongeveer 30 mensen hebben dit meegemaakt.

Andere activiteiten. Wij hebben meegedaan aan het lokaal georganiseerde bevrijdingsfestival van 7 tot en met 9 april, door op vrijdagavond, op zaterdagmiddag en –avond de film over Hans Wijnberg te vertonen. In totaal hebben ongeveer 60 personen deze film nogmaals gezien.

16 juli hebben we als bestuur de synagoge in Bourtange bezocht. We hebben ons laten voorlichten over de activiteiten die ze daar organiseren. We hebben bij deze gelegenheid afscheid genomen van Margreet Versteeg, die namens de SODK in ons bestuur gezeten heeft.

In de zomermaanden (22 juli tot en met 2 september) was er in de sjoel een tentoonstelling van Marcel Duran, een lokale kunstenaar, maakt prachtige impressionistische landschappen maar ook hele mooie portretten. Tijdens de opening heeft hij een portret gemaakt van een van de aanwezigen. Naast de schilderijen van Marcel Duran heeft Esther Julius haar bronzen portretten tentoongesteld. De tentoonstelling trok veel belangstelling, meer dan 250 personen hebbende synagoge bezocht. Een schilderij en een bronzen portret zijn er verkocht.

Op 9 september hebben wij meegedaan aan de Openmonumentendag. Aan de hand van vijf posters werd informatie gegeven over traditionele joodse beroepen op het platteland. Ook was een tafel ingericht met joodse hapjes. Rond de tafel ontstonden interessante discussies, 64 mensen hebben het evenement bezocht.

Op 10 september was er de Europese dag van Joodse Cultuur. Deze dag begon om 11.00 uur met een concert van de band Klezmer en Co met zang van Carla da Silva. ’s Middags was er weer de tafel met Joodse hapjes en de tentoonstelling over traditionele Joodse beroepen. 88 mensen hebben deze dag de synagoge bezocht.

De cursus over de taalgeschiedenis van het Midden Oosten door Rami van der Molen is in het voorjaar nog drie keer gegeven. 8 personen deden daar aan mee. Helaas is Rami in de loop van het jaar ziek geworden en konden we deze cursus dus niet meer continueren.

Op 2 november is in samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël de synagoge lezing gehouden. Spreker was Professor Hans Martin Kirn, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit (standplaats Groningen), onderwerp “Luthers relatie tot de Joden”, dit in verband met vijf honderd jaar reformatie. Deze lezingen serie heeft veel belangstelling, 50 personen hebben dit bijgewoond.

Bezoekers. Verschillende groepen hebben de synagoge bezocht. Leden van de PKN-kerk bezochten de synagoge in het kader van een mini pelgrimage. Verschillende vrouwengroepen en verenigingen hebben de synagoge bezocht in het kader van een groepsuitje. Schoolklassen bezochten de synagoge in het kader van een educatieprogramma over religie of in het kader van 4 mei herdenking.

Verhuur synagoge. De werkgroep Kerk en Israël huurde de synagoge eenmaal in de maand. De gemeente Tynaarlo huurde de synagoge regelmatig voor vergadering of workshop, soms met broodmaaltijd. Een bedrijf huurde de synagoge voor een aantal dagdelen met lunches. Tweemaal is de synagoge verhuurt voor en burgerlijk huwelijk. De synagoge is tweemaal acht avonden gehuurd voor een meditatie cursus. Een dameskoor huurde de synagoge voor repetitie en uitvoering.

PJGNN, Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland. De joodse gemeente heeft op 27 oktober haar gebruikelijke opendienst gehouden. Zoals gewoonlijk zeer veel belangstelling meer dan vijftig personen woonden de dienst bij. Het bestuur van de joodse gemeente en het bestuur van de vereniging hebben in augustus een gezamenlijke vergadering gehouden om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. De joodse gemeente houdt om de drie weken en op de joodse feestdagen haar eigen diensten in de synagoge. Dit resulteert in 27 diensten met gemiddeld bezoek van 30 mensen.

Syneon, samenwerkingsverband van synagogen in Noord en Oost Nederland. Dit jaar was een bijeenkomst in Deventer, in het Etty van Hillesum Centrum. Ervaringen zijn uitgewisseld. Het plan is een erfgoedroute te ontwikkelen langs joodse objecten, deze vast te leggen in een app. die dan gedownload kan worden en met auto of fiets in gedeeltes of helemaal gereden kan worden.

SODK, Stichting Oude Drentse Kerken. Eenmaal hebben wij als bestuur een bijeenkomst gehad met de directie van de Stichting Het Drentse Landschap. Besproken zijn zaken betreffende onderhoud van het gebouw. Besloten is de binnenkant van het gebouw schoon te maken en een nieuwe verflaag te geven.

Huismeesters. Jaap de Groot en Henk Dertien zijn van onschatbare waarde voor het klein onderhoud en assistentie in de exploitatie van het gebouw.

Bestuurssamenstelling. We hebben dit jaar afscheid genomen van Margreet Versteeg, die in het bestuur zat namens de Stichting Oude Drentse Kerken. Zij is opgevolgd door Tanja Jonker. Het bestuur is dus als volgt samengesteld: Esther Julius, voorzitter; Hans Sietsma, secretaris; Frank Mulder, penningmeester; Hannie Blaauw, lid; Theo Bijlefeld, lid, Jopie Yntema, lid namens PJGNN; Tanja Jonker, lid namens SODK. Het bestuur is dit jaar negen maal bijeen geweest.

Opgesteld door de secretaris

Hans Sietsma